Неділя, 16.06.2019, 02:49Вітаю Вас Гість | RSS
МО вчителів фізики
Меню сайту
Калькулятор
Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 51
Статистика
Новини ЧОІППО

Готуємось до перевірки


Пам’ятка 

щодо вивчення стану викладання фізики

 

 1. Наявність :

 

1.1. Кабінету фізики.

 1.2. Акту – дозволу на проведення занять в кабінету фізики.

 1.3. Інструкції з техніки безпеки (під час проведення занять в кабінеті фізики, з пожежної безпеки, з надання першої (долікарської ) медичної допомоги, при роботі з електроприладами) 

 1.4. Інструкції з техніки безпеки до лабораторних робіт.

 1.5. Журналу реєстрації проведених інструктажів з учнями.

 

 

2. Рівень забезпеченості на­вчально-наочними посібникам, навчально – методичною та довідковою літературою, приладами:

 2.1. Програми з фізики.

 2.2. Інструктивно – методичні рекомендації з питань викладання фізики.

 2.3. Календарно - тематичне планування.

 2.4. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 2.5. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

 2.6. Забезпечення школи необхідною кількістю діючих підручників.

 2.7. Дидактичний роздатковий матеріал.

 2.8. Таблиць, діафільми, діапозитиви, слайди, ППЗ.

 2.9. Словники, довідники, методичні посібники з методики викладання предмета, журнали, збір­ники дидактичних матеріалів, науково-популярна література, профорієнтаційні матеріали, матеріали з вивчення передового педаго­гічного досвіду, методичні розробки педагога, матеріали творчих учнівських робіт.

 

 

3. Рівень забезпеченості технічними засо­бами навчання:

 3.1. Прилади для виконання лабораторних і практичних робіт.

 3.2. Прилади для виконання фронтальних фізичних дослідів.

 3.3. Наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, відеоплеєр, магнітофон, музич­ний центр, комп'ютер, мульти­медійний проектор, сканер, епі­діаскоп, діапроектор, графо проектор тощо.

 3.4. Наявність препараторської.

 

4. Керівництво і контроль

 4.1. Укомплектованість закладу кваліфікованими кадрами для викладання предмета, проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, атестації.

 4.2. Методична робота з учителями.

 4.3. Відвідування і аналіз уроків і позакласних занять адміністрацією школи.

 4.4. Вивчення системи роботи вчителів

 4.5. Відповідність розкладу уроків до санітарно – гігієнічних вимог

 

 5. Позакласна робота.

 5.1. Організація і проведення позакласна робота (проведення тижня фізики, олімпіади, проведення фізичних вечорів, тематичних радіопередач).

 5.2. Наявність та зміст роботи факультативів.

 5.3. Організація гурткової роботи.

 

І. Аналіз календарного планування:

 •  Послідовність навчального матеріалу та раціональність його обсягу на кожну тему.
 •  Раціональність повторення навчального матеріалу.
 •  Відповідність запланованих тематичних контрольних робіт, практичних, лабораторних робіт, екскурсій вимогам на­вчальної програми.
 •  Рівень дотримання вимог, інструктивно-методичних порад, пояснювальної записки до навчальної програми.

ІІ. Аналіз поурочних планів дає змогу про­аналізувати (для аналізу доцільно брати по­урочні плани не менш як за місячний період):

 •  наскільки чітко вчитель уявляє при виборі форми заняття та його плануванні у рамках якої концепції працює, яка система цілей реалі­зується при даному підході до навчання;
 •  як учитель урізноманітнює типи,струк­туру і методи проведення уроків; наскільки правильно визначає вчитель триєдину мету уроків;
 •  які принципи регулюють навчально-виховний процес, побудований відповідно до обраної педагогічної концепції;
 •  які засоби та в якій послідовності найбіль­шою мірою забезпечують досягнення постав­лених цілей;
 •  раціональність та різноманітність форм, методів роботи вчителя та учнів на уроках;
 •  які види самостійних і творчих робіт за­стосовує вчитель;
 •  чи правильно визначається обсяг навчаль­ного матеріалу кожного уроку в системі уроків цілої теми;
 •  наскільки вдало добираються запитання для усного опитування, чи дають вони змогу перевіряти рівень усвідомленості, міцності і глибину знань учнів;
 •  рівень забезпечення міжпредметних зв'яз­ків;
 •  як використовується наявна навчально-матеріальна база, технічні засоби навчання;
 •  зміст і обсяг домашніх завдань, співвід­ношення обсягу запланованої роботи на уроці до обсягу домашнього завдання;
 •  урахування вимог програми щодо рівня знань, умінь і навичок учнів;
 •  система роботи з підготовки учнів до те­матичного оцінювання;
 •  яку функцію виконує кожний урок у сис­темі навчальної діяльності.

 

ІІІ. Оптимальність розміщення та збері­гання навчального обладнання згідно з вимо­гами наукової організації праці:

 

1. Зберігання роздаткового матеріалу:

 •  Чи зберігається у комплектах за видами посібників?
 •  Чи дотримуються правила зберігання та техніки безпеки?
 •  Чи дозволяє наявна система зберігання швидко вийняти потрібний предмет і повер­нути його на місце?
 •  Чи забезпечує наявна система зберігання належний облік і контроль обладнання?

 

Зберігання приладів та установок: 


 • Змон­тованими чи у вузлах і деталях?
 •  Чи зберігаються колекції за певною схе­мою?

 

Зберігання друкованих та електронних посібників:

 

Чи зберігаються таблиці у спеціально від­ведених місцях (у рулонах, наклеєні на кар­тон)?

 Чи зберігаються діапозитиви у фабричних упаковках у спеціальному ящику? Чи складено до них анотації?

 Чи складено діафільми, відеофрагменти, ЕЗНП за певною схемою?

 

5.Чи зберігаються карти за класами, за темами?

 

 ІV. Організація робочого місця вчителя:

 зручність установки технічних засобів навчання; їхня справність, розміщення учительського стола, дошки; раціональність, естетичність розміщення на столі навчально-наочних посібників; наявність умов для підключення електроживлення з єдиного пульта.

 

V. Організація робочого місця учнів:

 закріп­лення робочих місць за учнями відповідно до санітарно-гігієнічних норм; забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на­вчання учнів; дотримання учнями належ­ного порядку на робочому місці; дотримання учнями правил техніки безпеки та контроль за дотриманням їх зі сторони вчителя; стан збереження меблів.

 VІ. Раціональність оформлення інтер'єру кабінету та його використання в процесі викладання предмета:

 наявність необхідних довідкових матеріалів, які експонуються пос­тійно; таблиць із правил поведінки у навчаль­ному кабінеті, необхідних змінних інструк­тивних матеріалів, інструкцій, методичних рекомендацій, стінгазет, тематичних листків, які сприяють підвищенню інтересу до ви­вчення предмета, профорієнтаційних стендів, їх використання на уроках та в позакласній роботі з предмета.

 VІІ. Організація роботи щодо дотримання правил техніки безпеки:

 наявність кутка з техніки безпеки, акта-дозволу на проведення навчальних занять, затверджених інструкцій із техніки безпеки, записів про проведення інструктажів відповідно до вимог діючого Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах.

 VІІІ. Знання та розуміння вчителем вимог нор­мативних документів, навчальної програми, методичних рекомендацій із питань викла­дання предмета та їх реалізація у практич­ній діяльності:

 знання нормативних докумен­тів із питань освіти, структури, пояснювальної записки навчальної програми; критеріїв оціню­вання учнів з предмета, методичних рекомен­дацій, листів щодо викладання навчального предмета, дотримання єдиних вимог щодо ус­ного та писемного мовлення школярів, вимог щодо домашніх завдань тощо.

 ІХ. Обізнаність учителя з інноваційними технологіями, інтерактивними формами роботи, передовим педагогічним досвідом та впровадження їх у роботу.

 Х. Забезпеченість учителя фаховою та ме­тодичною літературою, фаховими періо­дичними виданнями. Участь у методичній роботі на різних рівнях.

 ХІ. Самоосвітня робота вчителя:

 

1. Чи планується самоосвітня робота?

 •  Стан роботи з ознайомлення із нормативно-правовими документами про освіту.
 •  Яка робота проводиться з удосконалення професійного і методичного рівнів?
 •  Рівень ознайомлення з новою методичною літературою та поповнення власного навчально-методичного комплекту.

 

5.Робота над підвищенням власного теоре­тичного рівня з питань педагогіки та психології

 •  Актуальність обраної теми для творчої роботи, її зв'язок із проблемними питаннями навчального закладу; результативність роботи над темою.
 •  Індивідуальна робота з удосконалення вмінь робити самоаналіз уроків, позакласних та виховних заходів.
 •  Участь педагога у методичній роботі на рівні школи, району, області.
 •  Робота з вивчення та впровадження педа­гогічного досвіду, інноваційних технологій.
 •  Наявність методичних розробок уроків, виховних та позакласних заходів, публікацій.
 •  Рівень впливу самоосвітньої роботи педагога на результативність роботи (рівень навчальних досягнень та вихованості учнів, рівень психологічного комфорту педагога в ко­лективі; характер взаємин між учасниками на­вчально-виховного процесу,рейтинг педагога).
 •  Аналіз виконання навчальних планів і програм

1. Послідовність вивчення навчального матеріалу та дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему (відповідність вивчення матеріалу календарному плануванню).

2. Кількість годин, запланованих до початку перевірки (доцільно на час перевірки підготувати довідку, з якою звірити фактично число проведених уроків).Кількість фактично проведених уроків. 

3. Виконання обов’язкового мінімуму практичних і лабораторних робіт (за програмою, фактично).

4. Виконання обов’язкового мінімуму контрольних робіт (за програмою, фактично).

5. Використання за призначенням годин, які відведено на повторення матеріалу.

6. Проведення консультацій, передбачених навчальними планами.

7. Проведення заліків і система роботи з ліквідації прогалин у знаннях.

 

Перевірка ведення класного журналу

 

1.Виконання навчального плану: кількість уроків за навчальним планом ; фактично проведено.

2. Виконання навчальних програм: зміст вимог програм до тем та фактичне відображення їх у журналі; відповідна кількість проведених творчих, контрольних. практичних, лабораторних робіт.

3. Система перевірки та оцінювання знань учнів: стан поточної успішності; кількість оцінок у слабо встигаючих і встигаючих учнів;чи встановлено оцінки за письмові, контрольні, практичні роботи.

4. Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі. Зміст, характер і обсяг домашнього завдання; диференційований підхід до учнів.

5. Відвідування уроків учнями.

6. Якість знань учнів: об’єктивність оцінки знань, відповідність поточних оцінок та оцінок за контрольні роботи.

7. Культура ведення журналу.

 

Перевірка роботи вчителя із зошитами

 

1. Система письмових робіт учнів (домашніх, класних тощо).

2. Зміст робіт, його відповідність до вимог програм, рівень складності виконання робіт.

3. Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів.

4. Обсяг і характер робіт.

5. Якість навчальних досягнень учнів на підставі письмових робіт, грамотність учнів.

6. перевірка зошитів учителем; періодичність перевірки у сильних учнів та тих, хто слабо встигає. Якість перевірки. Якість виправлення вчителем помилок.

7. Оцінка письмових робіт. Характер оцінки. Дотримання нормативних вимог до оцінки письмових робіт.

8. Система роботи над помилками. Її результативність.

9. Дотримання єдиного орфографічного режиму: почерк, каліграфія учнів, зовнішній вигляд, культура ведення зошита.

 

Якість навчальних досягнень учнів

 

1. Розуміння причинно – наслідкового характеру всього того, що відбувається в живій природі, діалектичного характеру фізичної науки.

2. Сформованість усвідомлення ролі та місця людства у

3. Рівень засвоєння основних фізичних понять, ідей, теорій, наукових фактів, які складають підґрунтя практичної підготовки учнів

4. Уміння учнів самостійно (або з допомогою вчителя) планувати і виконувати практичні та лабораторні роботи, користуватися лабораторним обладнанням, виконувати вимоги техніки безпеки.

5. Наявність в учнів навичок розгляду фізичних питань з погляду екологічної освіти.

6. Наявність в учнів навичок працювати під час екскурсій, вміння здійснювати спостереження, аналізувати, складати звіти.

 

Навчально – виховна робота вчителя на уроці

1. Забезпечення екологічної освіти та виховання, формування відповідного ставлення до природи і готовності до активного захисту на основі знань про будову, властивості матерії.

2. Організація самостійної та лабораторно – практичної роботи учнів.

3. Здійснення зв’язку теорії з практикою, прищеплення практичних навичок здійснення експерименту, дослідів, розв’язування задач.

4. Формування вміння спостерігати та аналізувати навколишній світ.

 

 


Пошук
Наш час
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Сьогодні:
Новини науки
Архів записів
Друзі сайту